گواهینامه های غواصی

مدرس غواصی دو ستاره

مدرس غواصی دو ستاره

 1. داشتن حداقل سن ۲۷ سال تمام برای متقاضی
 2. داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ( لیسانس ) و ارایه آن به فدراسیون
 3. گذشتن حداقل دو سال از مدرک مدرس یک ستاره
 4. برگزاری حداقل ۱۰ دوره آموزشی یک ستاره ( حداقل ۶۰ نفر ) توسط فرد متقاضی
 5. برگزاری کلاس تنها با مجوز فدراسیون نجات غریق و غواصی می باشد.
 6. حضور دو مدرس سه ستاره مورد تایید فدراسیون در برگزاری کلاس الزامی است.
 7. شخص باید مورد تایید فدراسیون نجات غریق و غواصی می باشد.
 8. دارا بودن فرم معاینه پزشکی توسط متقاضی
 9. دارا بودن بیمه کامل ورزشی توسط متقاضی
 10. دارا بودن لوازم شخصی توسط متقاضی
 11. ارایه برگه عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد توسط متقاضی باشد ( دوره فوق هر ساله در فدراسیون برگزار می گردد )
 12. فرد دارای مدرک نجات غریق و EFR
 13. تعیین مدرسین دوره ( دو نفر ) به عهده فدراسیون می باشد.
 14. ارایه مدرک ایران تنها برای کلاسهای برگزار شده درون کشور امکان پذیر می باشد .
 15. فرد دارای مدرک مدرسی یک ستاره از فدراسیون نجات غریق و غواصی می باشد.
 16. پرداخت کلیه هزینه های کلاس به عهده متقاضی می باشد.

مدرس غواصی یک ستاره

مدرس غواصی یک ستاره

 1. داشتن حداقل سن ۲۵ سال تمام برای شرکت کنندگان
 2. داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و ارائه کپی آن به فدراسیون
 3. داشتن حداقل ۱۰۰ غوص ثبت شده بعد از سه ستاره در دفترچه ثبت غوص توسط مدرسین مورد تایید فدراسیون
 4. برگزاری کلاس تنها با مجوز فدراسیون نجات غریق و غواصی انجام می گردد.
 5. گذشتن حداقل یک سال از کارت ۳ ستاره
 6. حضور دو مدرس سه ستاره مورد تایید فدراسیون در کلاس الزامی است.
 7. ارایه کلیه مدارک یک ، دو و سه ستاره و دفترچه ثبت غوص قبل از برگزاری کلاس
 8. فرد متقاضی دارای گواهینامه های یک ، دو و سه ستاره ایران (مورد تایید فدراسیون و ثبت شده در رایانه) باشد.
 9. داشتن فرم معاینه پزشکی توسط متقاضی
 10. داشتن بیمه کامل ورزشی توسط متقاضی
 11. داشتن لوازم شخص توسط متقاضی
 12. ارایه برگه عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد توسط متقاضی
 13. تایید فرد متقاضی از مدرسین ۱ و ۲ و ۳ ستاره توسط فدراسیون دوره فوق هر ساله توسط فدراسیون برگزار می گردد
 14. فرد دارای مدرک نجات غریق و EFR
 15. تعیین مدرسین دوره ( دو نفر ) به عهده فدراسیون می باشد
 16. ارایه مدرک تنها برای کلاسهای برگزار شده در ایران امکان پذیر می باشد
 17. فعالیت یک ساله زیر نظر مدرسین ارشد ، بعد از قبولی در دوره
 18. پرداخت کلیه هزینه های کلاس به عهده متقاضی می باشد

غواصی چهار ستاره

غواصی چهار ستاره

 1. کلیه موارد یک ستاره ، دو ستاره ، سه ستاره ملزوم الاجراست .
 2. ارائه مدرک ۴ ستاره تنها توسط مدرسین ۳ ستاره و کمیته فنی فدراسیون امکان پذیر است.
 3. گذشتن حداقل ۲ سال از مدرک ۳ ستاره
 4. عضویت ۵ ساله در فدراسیون
 5. داشتن حداقل ۱۰۰ غوص ثبت شده بعد از غواصی ۳ ستاره

غواصی سه ستاره

غواصی سه ستاره

 1. کلیه موارد یک و دو ستاره لازم الاجرا است .
 2. شرکت کنندگان باید داراي گواهینامه دریافتی یک و دو ستاره مورد تایید فدراسیون باشد .
 3. شرکت کنندگان باید داراي کارت نجات غریق درجه 2 باشند .
 4. حداقل سن براي شرکت کنندگان 18 سال تمام می باشد .
 5. شرکت کنندگان باید حداقل داراي 50 غوص ثبت شده توسط مدرس مورد تایید فدراسیون بعد از دوره دو ستاره باشند .
 6. حضور شخص مدرس در کلاس الزامی است .
 7. ارایه کپی شناسنامه و کارت یک و دو ستاره و کپی دفترچه ثبت غوص براي دریافت کارت الزامی است.
 8. زدن 20 غوص از 50 غوص قید شده در بند 5 در محدودة 30 متر باشد.
 9. 1500متر شنا با فین، ماسک، اسنورکل در سطح آب
 10. 100متر شناي سرعتی در سطح آب
 11. غوص به عمق 3 متري با فین، ماسک، اسنورکل و برداشتن وزنه 1.5 کیلوگرمی و حمل آن در سطح به مسافت 50 متر
 12. 1000 متر شنا در سطح آب با کلیۀ تجهیزات غواصی و استفاده از اسنورکل

محتوای آموزشی تئوری

مدت به دقیقه

محتوای آموزشی عملی

مدت به دقیقه

3T1

راندن قایق موتوری كوچك

60 دقیقه

3P1

راندن قایق موتوری با طول حداكثر 5/5 متر

180-240 دقیقه

3T2

ناوبری در زیر آب با قطب نما

40 دقیقه

3P2

ناوبری در زیر آب

60 دقیقه

3T3

تجسس و تفحص در زیر آب

60 دقیقه

3P3

تجسس و تفحص در زیر آب

360 دقیقه

3T4

كار با كمپرسور (هوای فشرده)

60 دقیقه

3P4

كار با كمپرسور هوا

60 دقیقه

3T5

ارزیابی و مدیریت در هنگام حادثه

60 دقیقه

3P5

بعنوان كمك مدرس همكاری در سازماندهی غواصی

240 دقیقه

3T6

سازماندهی غواصی برای یك گروه

60 دقیقه

3P6

طرح و سازماندهی در یك عملیات 240 دقیقه

3T7

فیزیك و فیزیولوژی غواصی

60دقیقه

3T8

آشنایی با وسایل غواصی پیشرفته

60دقیقه

3T9

ارزیابی و آزمایش كتبی

60 دقیقه

این برنامه آموزشی با هدف معرفی اصول لیدری غواصی به غواص دو ستاره CMAS با تجربه است که آنها را قادر به برنامه ریزی ، سازماندهی و هدایت غواصی خود با غواصی دیگر تا حداکثر عمق توصیه شده ی 40 متر در محودوه ایمن خواهد کرد و غواصان ورزشی دیگر را با توجه به صلاحیت سطح آنها به روشی ایمن و درست در آبهای آزاد هدایت کنند .

برنامه آموزش غواص سه ستاره CMAS به عنوان یک برنامه سطح اول لیدر غواصی طبقه بندی می شود.

برنامه آموزش Diver Star-3 CMAS می تواند توسط حداقل یک مربی فعال دو ستاره CMAS ارائه شود که مطابق با شرایط فدراسیون ملی باشد.

حداقل یک مربی غواص CMAS یک ستاره که مطابق با شرایط فدراسیون ملی باشد ، به مربی دو ستاره CMASکمک می کند.

- داوطلبان باید حداقل 12 غواصی در آبهای آزاد را انجام دهند و در هر غواصی حداقل 15 دقیقه در زیر آب بمانند.

- تمام غواصی های روز باید در ساعات روشنایی روز یا در شرایطی که شبیه شرایط نور روز باشد انجام شود.

- همه غواصی ها در آبهای آزاد باید در آبی انجام شود که امکان دسترسی مستقیم عمودی به سطح را داشته باشد . بنابراین غواصی در آبهای آزاد نباید در غارهای زیر آب ، داخل کشتی های مغروق یا زیر یخ انجام شود.

- CMAS به مدرسان اجازه می دهد تا ساختار دوره ها را با توجه به تعداد داوطلبان شرکت کننده ، سطح مهارت آنها و محیط غواصی تعیین کنند .

- یک غواص سه ستاره CMAS باید به گونه ای آموزش داده شود که وقتی توسط یک مربی CMASارزیابی میشود ، دانش تئوری غواصی ، مهارت های کامل نجات ، توانایی های مدیریت و نظارت غوص ومهارت های نمونه غواصی او در سطح حرفه ای بوده و تجربه کافی برای برنامه ریزی ، سازماندهی و انجام فعالیت های غواصی در آبهای آزاد و هدایت غواصان تفریحی ورزشی در آب های آزاد بعنوان راهنما و سازماند دهنده به روشی ایمن و درست را داشته باشد .

غواص سه ستاره CMAS واجد شرایط غواصی در موارد مشخص شده ی زیر است :

- غواصی تا حداکثر عمق 40 متری در صورت همراهی با یک غواص هم سطح یا معادل آن با توجه به الزامات قانونی ملی و محلی

- در صورت داشتن گواهینامه تخصصی غواصی در شب می تواند هدایت غوص های شبانه برای همه سطوح غواصان را انجام دهد

- انجام هرگونه فعالیت غواصی ورزشی ویژه که آموزشهای مناسبی را برای آن دیده است

- برنامه ریزی و اجرای دستورالعمل اضطراری متناسب با محیط و فعالیت های غواصی- تنها درصورتیکه دوره های تخصصی را که شامل غواصی برداشت فشار ، خطرات غواصی عمیق و سازماندهی ایمنی ویژه را دیده باشد ، طبق مقررات و استانداردهای فدراسیون ملی می تواند حداکثر تا فشار .کند غواصی ) PpO2 1.4 bar ) بار 1/4 اکسیژن سهمی

- بعنوان یک غواص امداد و نجات برای کنترل هنرجویان غواصی و بهبود ایمنی برای مربی غواصی CMAS عمل کند .

- غواص سه ستاره CMAS صلاحیت ارزیابی یا آموزش هرگونه مهارت یا دانش را به هیچ داوطلبی در طول برنامه آموزش Diver CMAS را ندارد.

- مطابق با نیاز فدراسیون ملی ، آموزش تئوری و عملی را با حداقل مربی دو ستاره دنبال کند.

- حداقل سن 18 سال

- قبل از شرکت در هرگونه فعالیت در آب ، فرم اظهارنامه پزشکی مورد تایید فدراسیون CMAS را تکمیل شده باشد.

- فرمهای اختصاصی را طبق درخواست فدراسیون CMAS با تأیید و فرض خطرات غواصی اسکوبا قبل از شرکت در هرگونه فعالیت در آب ، امضا شده باشد.

- 200 متر شنا و 10 دقیقه شناوری درجا با پای دوچرخه بدون تجهیزات و فین و وت سوت در دریا

- داشتن گواهینامه غواصی دو ستاره

- 15 متر شنای زیر آبی با حبس نفس در زیر سطح آب بصورت افقی با فین و ماسک

- داشتن گواهی نامه غواصی ویژه جهت یابی زیر آب

- داشتن گواهینامه غواصی نجات ( Diver Rescue)

- CMAS پیشنهاد میکند که غواص سه ستاره مطابق با قوانین فدراسیون ملی دوره های آموزشی مدیریت اکسیژن و CPR را نیز بگذراند .

- CMAS بشدت شرکت در یک دوره تخصصی زیست شناسی را توصیه می کند. ( مانند دوره تخصصی زیست شناسی دریایی ، دوره تخصصی زیست شناسی آب های شیرین و دوره تخصصی حفاظت از منابع طبیعی دریایی و .... )

مهارت ها حداکثر تعداد شرکت کنندگان مربی
تئوری 12 1
استخری 6 1
آبهاي آزاد 6
1

 

برای اینکه به یک غواص سه ستاره CMAS گواهینامه داده شود ، داوطلب باید:

- موفقیت کامل در ارزیابی های کتبی این استاندارد

- موفقیت کامل در مهارت های استخری این استاندارد

- موفقیت کامل در 12 غواصی بین عمق 20 تا 40 متر که هر غواصی باید حداقل 15 دقیقه طول کشیده باشد

- داشتن حداقل 50 غواصی ثبت شده در لاگ بوگ بانضمام حداقل دو غواصی در شب بعد از غوص های ثبت شده دوره غواصی دو ستاره

- مسئولیت کنترل و تایید غواصی ثبت شده در لاگ بوك بر عهده مدرس دوره می باشد .

- سرفصل دروس برنامه آموزشی

- مدیریت : داوطلبان باید از تعهدات اداری و توصیه های CMAS و فدراسیون ملی برای غواص سه ستاره آگاه باشند .

- دانش پیشرفته غواصی : داوطلب باید سطح حرفه ای دانش تئوری غواصیش برابر با یک مربی CMASباشد.

- برنامه ریزی غوص : داوطلب باید دانش مناسبی از برنامه ریزی غوص ، عواملی که بر برنامه غوص تاثیر میگذارند ، روند برنامه ریزی غواصی از جمله تعیین گاز مورد نیاز ، برنامه ریزی اضطراری و توصیه های تمرینات غواصی ایمن را داشته باشد .

- جهت یابی زیر آب : داوطلب باید دانش مناسبی در مورد جهت یابی زیر آب داشته باشد.

- غواصی محیطی : داوطلب باید دانش مناسبی در مورد محیط زندگی زیر آب ، حفاظت و حفظ محیط غواصی داشته باشد.

- غواصی دکو یا غواصی برداشت فشار( Diving DECO : ( داوطلب باید آموزش های مربوط به غواصی دکو را تنها بصورت تئوری همراه با آموزش عملی شبیه سازی شده در محدوده ایمن را آموخته باشد تا بتواند غواصی دکو را بصورت تئوری در سطح مناسب و ایمن برنامه ریزی و اجرا کند .

- دانش لیدری غواصی : داوطلب باید دارای سطح حرفه ای دانش و آگاهی از موضوعات لیدری غواصی باشد که به آنها اجازه می دهد غواصی در آبهای آزاد را در همه شرایط معمول در محیط محلی خود برنامه ریزی ، اجرا و هدایت کنند و همچنین در غوص ها به عنوان دستیار آموزشی مربیان CMAS در طول برنامه های آموزشی غواصی خدمت کنند.

- توسعه شغلی : داوطلب باید اطلاعات توسعه شغلی خود را با توجه به شرایط فدراسیون ملی CMAS تهیه کند .

- قایق : داوطلب باید دانش مقدماتی در مورد قایق رانی یک قایق کوچک را داشته باشد.

- مهارت های غواصی اسکوبا در آب های محدود :

- داوطلب باید توانایی مهارت های آبی پیشرفته خود را در شرایط عملی و همچنین ارزیابی تعیین شده توسط فدراسیون CMAS را به مربی CMAS نشان دهد .

مهارت های غواصی اسکوبا در آب های آزاد :

- داوطلب برای تسلط بر مهارت های خود به عنوان لیدر غواصی با غواصانی با سطوح مختلف و اطمینان از ایمنی آنها باید آموزش فنی پیشرفته ببیند.

- داوطلب باید تسلط بر تکنیک های مربوط به برنامه ریزی و اجرای غواصی فراتر از محدوده عمق معمول برای غواصی تفریحی اسکوبا را در محیط محلی نشان دهد.

- داوطلب باید قادر باشد تا مهارت های لیدری غوص در عمق های مختلف و شرایط محیطی معمول که معمولا یک غواص سه ستاره با آن مواجه میشود را بطور شایسته نشان دهد .

- داوطلب باید با شرکت در آزمون کتبی ، دانش غواصی اسکوبا را به مربی دو ستاره CMAS نشان دهد .

- این آزمون باید دانش نظری پیشرفته غواصی و لیدری غوص را همانطور که در برنامه آموزشی سه ستاره تعیین شده است را آزمون گیرد .

- داوطلب باید آزمون مهارت های پیشرفته آبی را با موفقیت طی کند .

پس از اتمام موفقیت آمیز دوره آموزشی ، به داوطلب کارت سه ستاره غواص CMAS اهدا می شود .

غواصی دو ستاره

غواصی دو ستاره

 1. کلیه بندهای غواصی یک ستاره لازم الاجرا است.
 2. شرکت کننده گواهینامۀ مورد تأیید فدراسیون را دریافت کرده باشد.
 3. شرکت کنندگان باید با فنون نجات غریق آشنا باشند.
 4. شرکت کنندگان باید دارای حداقل ۲۰ غواصی ثبت شده توسط مدرس مورد تایید فدراسیون بعد از کلاس یک ستاره باشد.
 5. حداقل سن برای شرکت کنندگان ۱۶ سال تمام می باشد.
 6. ارایه کپی شناسنامه و کارت یک ستاره و کپی از دفترچه ثبت غوص برای دریافت کارت الزامی است.
 7. حضور شخص مدرس در کلاس الزامی است.
 8. 1۰ غوص از ۲۰ غوص قیده شده در بند ۴ از عمق ۱۰ تا ۳۰ متر باشد.
 9. حداکثر ۲ غوص در روز و حداقل زمان هر غوص ۲۰ دقیقه می باشد.
 10. ۸۰۰ متر شنا در سطح آب با فین، ماسک، اسنورکل
 11. غوص آپنا ۵ متر عمودی و طی مسافت ۱۰ متر افقی
 12. شنا در سطح آب با تجهیزات کامل غواصی ۵۰۰ متر از جلو و ۱۰۰ متر از پشت
 13. جهت یابی زیر آب بوسیلۀ قطب نما و بدون قطب نما ۵۰ متر
 14. تسلط کامل بر عملیات امداد و نجات و انجام آن

محتوای آموزشی تئوری

مدت به دقیقه

محتوای آموزشی عملی

مدت به دقیقه

2T1

بیماریهای ناشی از غواصی

60 دقیقه

2P1

مقررات آبهای باز

120 دقیقه

2T2

كمكهای اولیه و مقررات نجات

40 دقیقه

2P2

تمرینات آبهای باز، مهارت اسكوبا

90 دقیقه

2T3

محاسبه هوای مورد نیاز

40 دقیقه

2P3

مهارت نجات

90 دقیقه

2T4

ازت تخدیر شده ،نیتروژن ناركو سایز

40 دقیقه

DIVE 1-5

2T5

مسایل وابسته به عمق، عمق زیاد

30 دقیقه

DIVE 6-10

2T6

جداول برداشت فشاری،

US Navy/ Tabls

90 دقیقه

DIVE 11-20

2T7

طرح و سازماندهی یك عملیات غواصی

30 دقیقه

این دوره ادامه آموزش و صدور گواهینامه برای غواصان دارای گواهینامه می باشد ، این برنامه آموزشی با هدف ایجاد مهارتهای آموخته شده در دوره یک ستاره غواصی اسکوبا و پیشبرد مهارتهای غواصی تفریحی با حداکثر عمق 30 متر به روشی ایمن و درست می باشد.

برنامه آموزش غواص دو ستاره CMAS به عنوان یک برنامه آموزش سطح دوم غواص ورزشی طبقه بندی می شود.

برنامه آموزش Diver Star-Two CMAS می تواند توسط حداقل یک مربی فعال دو ستاره CMAS ارائه شود که مطابق با شرایط فدراسیون ملی باشد.

حداقل یک مربی غواص CMAS یک ستاره که مطابق با شرایط فدراسیون ملی باشد ، به مربی دو ستاره CMASکمک می کند.

آکادمیک ( تئوری ) : حداقل 8 ساعت

مهارت های عملی : حداقل 16 ساعت که 14 ساعت تمرینات آن در آب باشد .

- داوطلبان باید حداقل 12 غواصی در آبهای آزاد را انجام دهند و در هر غواصی حداقل 20 دقیقه در زیر آب بمانند که دو غوص آن غواصی در شب باشد .

- تمام غواصی های روز باید در ساعات روشنایی روز یا در شرایطی که شبیه شرایط نور روز باشد انجام شود.

- همه غواصی ها در آبهای آزاد باید در آبی انجام شود که امکان دسترسی مستقیم عمودی به سطح را داشته باشد . بنابراین غواصی در آبهای آزاد نباید در غارهای زیر آب ، داخل کشتی های مغروق یا زیر یخ انجام شود.

- CMAS به مدرسان اجازه می دهد تا ساختار دوره ها را با توجه به تعداد داوطلبان شرکت کننده ، سطح مهارت آنها و محیط غواصی تعیین کنند .

- غواص دو ستاره CMAS غواصی است که تجربه ای در غواصی در آبهای آزاد را کسب کرده و قادر به شرکت در غواصی است که در آن حداقل یک غواص سه ستاره یا بالاتر تحت شرایط خاص باشد .

- شرایط غواصی و منطقه غواصی باید مشابه ، برابر یا بهتر از شرایطی باشد که در آن آموزش دیده است.

غواصان دو ستاره می توانند در شرایط مشخص زیر غواصی کنند:

- در صورت همراهی با یک غواص سه ستاره یا معادل آن مطابق با شرایط قانونی ملی و محلی ، حداکثر تا عمق 30 متر غواصی کند .

- اگر غواص دو ستاره آموزش های تکمیلی پیشرفته ای را دیده باشد که شامل غواصی برداشت فشار ، خطرات غواصی عمیق و سازماندهی ایمنی خاص باشد طبق دستورالعمل ها و استاندارد های فدراسیون ملی ، می تواند حداکثر تا عمق چهل (40 (متر غواصی کند.

- غواصی کردن فقط در صورت وجود پشتیبانی مناسب در سطح

- حداقل سن 15 سال با رضایت نامه کتبی والدین

- قبل از شرکت در هرگونه فعالیت در آب ، فرم اظهارنامه پزشکی مورد تایید فدراسیون CMAS را تکمیل شده باشد .

- فرمهای اختصاصی را طبق درخواست فدراسیون CMAS با تأیید و فرض خطرات غواصی اسکوبا قبل از شرکت در هرگونه فعالیت در آب ، امضا شده باشد .

- داشتن گواهینامه غواصی یک ستاره و تمام کردن موفق دوره غواصی دو ستاره

- 100 متر شنا و 5 دقیقه شناوری درجا با پای دوچرخه بدون تجهیزات ، فین و وت سوت در دریا

- CMAS پیشنهاد میکند که غواص دوستاره مطابق با قوانین فدراسیون ملی دوره های آموزشی مدیریت اکسیژن و CPR را نیز بگذراند .

- CMAS بشدت شرکت در یک دوره تخصصی زیست شناسی را توصیه می کند. ( مانند دوره تخصصی زیست شناسی دریایی ، دوره تخصصی زیست شناسی آب های شیرین و دوره تخصصی حفاظت از منابع طبیعی دریایی و .... )

مهارت ها حداکثر تعداد شرکت کنندگان مربی
تئوری 12 1
استخری 6 1
آبهاي آزاد 6 نفر با یک کمک مدرس 1

( کمک مدرس باید حداقل غواص یک ستاره CMAS باشد )

برای اینکه به یک غواص دو ستاره CMAS گواهینامه داده شود ، داوطلب باید:

- موفقیت کامل در ارزیابی های کتبی این استاندارد

- موفقیت کامل در مهارت های استخری این استاندارد

- موفقیت کامل در 12 غواصی بین عمق 10 تا 30 متر ( هر غواصی باید حداقل 15 دقیقه طول کشیده باشد )

- داشتن حداقل 20 غواصی ثبت شده در لاگ بوك بعد از غوص های ثبت شده در دوره غواصی یک ستاره

- مسئولیت کنترل و تایید غواصی ثبت شده در لاگ بوك بر عهده مدرس دوره می باشد .

- سرفصل دروس برنامه آموزشی

- مدیریت : داوطلبان باید از تعهدات اداری و توصیه های CMAS و فدراسیون ملی برای غواص دو ستاره آگاه باشند.

- مشکلات پزشکی مربوط به غواصی: داوطلب باید دانش مناسبی در مورد علل ، علائم ، پیشگیری ، کمک های اولیه و درمان مشکلات پزشکی غواصی داشته باشد.

- دستورالعمل نجات غواص : داوطلب باید دانش مناسبی در مورد روشهای نجات غواص داشته باشد.

- برداشت فشار : داوطلب باید دانش مناسبی در مورد استفاده از جدول غواصی وکامپیوتر غواصی را داشته باشد .

- مدیریت گاز : داوطلب باید دانش مناسبی از تکنیکهای مدیریت گاز داشته باشد .

- برنامه ریزی غوص : داوطلب باید دانش مناسبی از برنامه ریزی غوص داشته باشد.

- فعالیت های پیشرفته غواصی: داوطلب باید دانش مربوط به فعالیت های پیشرفته غواصی ( دوره های تخصصی ویژه ) را داشته باشد.

- مهارت های غواصی اسکوبا در استخر :

- داوطلب با توجه به توانایی هایش در نشان دادن مهارت های پیشرفته به روشی راحت و آرام ارزیابی می شود.

- قبل از غواصی ایمن در آبهای آزاد ، برای کسانی که سطح صلاحیت آنها زیر استاندارد ارزیابی شده است ، آموزش های رفع اشکال باید انجام شود.

- داوطلب مجاز به شرکت در هرگونه فعالیت در آبهای آزاد است که در برنامه آموزشی غواص دو ستاره آمده باشد .

مهارت های غواصی اسکوبا در آب های آزاد :

- داوطلب باید آموزش تکنیکی پیشرفته را ببیند تا مهارت خود را به عنوان یک غواص توسعه دهد تا بتواند تا عمق 30 و یا 40 متری با اطمینان از ایمنی خود و همراه خود غواصی کند .

- داوطلب باید مهارت های جهت یابی زیر آب ، دستیار امداد و نجات و سازماندهی را در طی یک یا چند مورد تمرین غواصی آبهای آزاد را نشان دهد.

داوطلب باید با شرکت در آزمون کتبی ، دانش غواصی اسکوبا را به مربی CMAS نشان دهد .

این آزمون باید دانش تئوری سطح دوم مهارت اسکوبا را که در برنامه آموزشی غواص دو ستاره CMAS آمده است را تعیین کند.

پس از اتمام موفقیت آمیز دوره آموزشی ، به داوطلب کارت دو ستاره غواص CMAS اهدا می شود .

غواصی یک ستاره

غواصی یک ستاره

غواص یك ستاره به كسی اطلاق می‌گردد كه صلاحیت و شایستگی استفاده صحیح از كلیه وسایل غواصی مستقل (اسكوبا) را داشته و در آبهای باز ،مناطق آبی محافظت شده همراه یك غواص سه ستاره و تحت نظارت حداقل یك مدرس بین‌المللی یك ستاره ،BSAC یا CMAS جهت كسب تجربه و ادامه آموزش و ارتقاء به درجات بالاتر فعالیت نماید. پس از گذراندن دوره‌های تئوری و عملی زیر و موفقیت در كلیه عملیات و فعالیتها و گرفتن نمره قبولی در امتحان كتبی حداقل 70 از 100 نمره، گواهینامه غواصی بین‌المللی یك ستاره ،Ocean Diver BSACیا CMAS به او اعطا می‌گردد

 1. 100متر شنا بدون هیچگونه لوازم در دریا فرم آزاد - 5 دقیقه پا دوچرخه
 2. داشتن فرم معاینه پزشکی معتبر که از سوی کمیتۀ فنی طراحی می گردد (متعاقباً ارسال می گردد)
 3. برگه بیمه ورزشی از طرف هیأت ، کلوپ یا مدرسه غواصی دریافت شده باشد.
 4. دریافت مجوز از فدراسیون و ارایه به کلوپ غواصی پیش از برگزای
 5. دریافت نامه تائیدیه از هیأت استان یا کلوپ یا رئیس هیأت جزیره پس از برگزاری
 6. داشتن حداقل 14 سال سن تمام برای شرکت کنندگان
 7. برگزاری کلاس بانوان با تائید مدرس بانوان برگزار گردد.
 8. استفاده از کلوپ های غواصی مود تأیید فدراسیون (دارای پروانه مورد تأیید فدراسیون ) باشند.
 9. حداقل 4 غواصی کامل (با یک ست کامل ) + یک جلسه اسنورکلینگ
 10. مدرسین که درخارج از کشور گواهینامه دریافت کرده اند تنها در صورت تأیید فدراسیون قادر به برگزاری دوره می باشند.
 11. حضور شخص مدرس در کلاس الزامی است. (در صورت عدم حضور طبق آیین نامه انضباطی برخورد می گردد.)
 12. نماینده فدراسیون مجاز به بازدید از کلاس و ارایه گزارش به فدراسیون می باشد.

محتوای آموزشی تئوری

مدت به دقیقه

محتوای آموزشی عملی

مدت به دقیقه

1T1

اهداف و اجرای دوره

20 دقیقه

1P1

آشنایی با وسایل

60 دقیقه

1T2

آشنایی با وسایل

30 دقیقه

1P2

مهارت اسكوبا،مرحله اول

60 دقیقه

1T3

علائم ابتدایی

25 دقیقه

1P3

كاربا اسنوركل‌ومهارت‌دو اسكوبا

60 دقیقه

1T4

فیزیك غواصی نسبت حجم و فشار

40 دقیقه

1P4

مهارت 3 اسكوبا

60 دقیقه

1T5

اصول و طریقه استفاده از مخزن هوا

30 دقیقه

1P5

مهارت 4 اسكوبا

60 دقیقه

1T6

فیزیولوژی ابتدایی

40 دقیقه

1P6

مهارت نجات

60 دقیقه

1T7

وسایل شناوری

30 دقیقه

1P7

تكرار مهارتها

60 دقیقه

1T8

لباسهای غواصی و وسایل همراه

30 دقیقه

1P8

ارزیابی مهارتها

60 دقیقه

1T9

نگهداری وسایل

30 دقیقه

1P9

تمرین

60 دقیقه

1T10

نجات خود و همیار

40 دقیقه

1P10

تمرین

60 دقیقه

1T11

تمرینات غواصی با ایمنی و سلامتی

40 دقیقه

مجموعا 10 ساعت تمرین

1T12

انتخاب محل غواصی و محافظت از اكوسیستم دریایی

30 دقیقه

15 ساعت

8 ساعت فیلم سمعی بصری

6:25 ساعت

CMAS ONE-STAR DIVER STANDARD

اهداف این برنامه آموزشی معرفی اصول غواصی اسکوبا به تازه واردان در ورزش غواصی تفریحی اسکوبا می باشد ،  که به داوطلب این امکان را می دهد تا بدون ایستگاه برداشت فشار و با استفاده از هوا بعنوان گاز تنفسی حداکثر تا عمق 20 متر بطور ایمن غواصی کند .

آموزش غواصی یک ستاره CMAS به عنوان یک برنامه آموزش سطح ورودی غواص ورزشی طبقه بندی می شود.

برنامه آموزش Diver Star -One CMAS می تواند توسط حداقل یک مربی فعال یک ستاره CMAS ارائه شود که مطابق با شرایط فدراسیون ملی باشد.

حداقل یک غواص CMAS سه ستاره که مطابق با شرایط فدراسیون ملی باشد ، می تواند به مربی یک ستاره CMASکمک می کند.

آکادمیک ( تئوری ) : حداقل 6 ساعت

مهارت های عملی : حداقل 8 ساعت که 6 ساعت تمرینات آن در آب باشد .

- دو غواصی آموزشی اول باید در استخر انجام شود .

- داوطلبان باید حداقل 4 غواصی در آبهای آزاد را انجام دهند و در هر غواصی حداقل 20 دقیقه در زیر آب بمانند.

- تمام غواصی ها باید در ساعات روشنایی روز یا در شرایطی که شبیه شرایط نور روز باشد انجام شود.

- همه غواصی ها در آبهای آزاد باید در آبی انجام شود که امکان دسترسی مستقیم عمودی به سطح را داشته باشد . بنابراین غواصی در آبهای آزاد نباید در غارهای زیر آب ، داخل کشتی های مغروق یا زیر یخ انجام شود.

- CMAS به مدرسان اجازه می دهد تا ساختار دوره ها را با توجه به تعداد داوطلبان شرکت کننده ، سطح مهارت آنها و محیط غواصی تعیین کنند .

غواصان یک ستاره می توانند در شرایط مشخص زیر غواصی کنند:

- در صورت همراهی با یک غواص سه ستاره یا معادل آن مطابق با شرایط قانونی ملی و محلی ، حداکثر تا عمق 20 متر غواصی کند

- غواصی که نیاز به برداشت فشار اجباری نداشته باشد

- غواصی در ساعات عادی روز

- غواصی در محیط هایی که دسترسی مستقیم عمودی به سطح امکان پذیر باشد

- غواصی کردن فقط در صورت وجود پشتیبانی مناسب در سطح

- غواصی کردن در شرایطی برابر یا بهتر از شرایطی که در آن آموزش دیده اند

- حداقل سن 14 سال با رضایت نامه کتبی والدین

- قبل از شرکت در هرگونه فعالیت در آب ، فرم اظهارنامه پزشکی مورد تایید فدراسیون CMAS تکمیل شده باشد .

- فرمهای اختصاصی را طبق درخواست فدراسیون CMAS با تأیید و فرض خطرات غواصی اسکوبا قبل از شرکت در هرگونه فعالیت در آب ، امضا شده باشد .

- 50 متر شنا و 5 دقیقه شناوری درجا با پای دوچرخه بدون تجهیزات ، فین و وت سوت در دریا

مهارت ها حداکثر تعداد شرکت کنندگان مربی
تئوری 12 1
استخری 6 2
آبهاي آزاد 6 نفر با یک کمک مدرس 1

( کمک مدرس باید حداقل غواص سه ستاره CMAS باشد )

- موفقیت کامل در ارزیابی های تئوری این استاندارد

- موفقیت کامل در مهارت های استخری این استاندارد

- موفقیت کامل در چهار غواصی بین عمق 5 تا 20 متر ( هر غواصی باید حداقل 20 دقیقه طول کشیده باشد )

- سرفصل دروس برنامه آموزشی مورد نیاز

- مدیریت : داوطلب باید از تعهدات اداری و توصیه های CMAS و فدراسیون ملی برای غواص یک ستاره مطلع شود.

- تجهیزات اساسی و تجهیزات اسکوبا : داوطلب باید دانش مناسبی در مورد مشخصات فیزیکی ، اصول کار و نگهداری تجهیرات داشته باشد.

- تأثیر مستقیم فشار: داوطلب باید دانش مناسبی در مورد قوانین فیزیک و کاربرد آنها در فعالیت ها ، تجهیزات و خطرات غواصی داشته باشد.

- برداشت فشار : داوطلب باید استفاده از جدول غواصی یا کامپیوتر غواصی ( غواصی بدون برداشت فشار ) آشنا باشد و درك اساسی از غواصی های متوالی و تکراری داشته باشد .

- داوطلب باید دانش مناسبی در مورد استفاده از کامپیوترهای غواصی داشته باشد.

- برنامه ریزی غواصی: داوطلب باید بداند در هنگام غواصی مطابق با استانداردهای ایمنی چگونه رفتار کند

، مفهوم غواص همراه را بداند ، سیگنالهای ارتباطی در زمان غواصی و روی سطح را بداند .

- مشکلات پزشکی مربوط به غواصی: داوطلب باید دانش مناسبی در مورد علل ، علائم ، پیشگیری ، کمک های اولیه و درمان مشکلات پزشکی غواصی داشته باشد.

- محیط غواصی : داوطلب باید دانش مناسبی در مورد شرایط محلی و عمومی محیط غواصی و تأثیرات احتمالی آنها بر غواص اسکوبا و تأثیر غواصان اسکوبا بر محیط غواصی داشته باشد.

- مهارت های غواصی اسکوبا در غواصی استخری : داوطلب باید تسلط خود را بر مهارت های غواصی استخری ، همانطور که در برنامه آموزشی غواص یک ستاره آمده است ، در طی یک یا چند درس ، به مربی CMAS نشان دهد.

داوطلب باید با شرکت در آزمون کتبی ، دانش غواصی اسکوبا را به مربی CMAS نشان دهد .

این آزمون باید دانش تئوری سطح ابتدایی مهارت اسکوبا را که در برنامه آموزشی غواص یک ستاره CMAS آمده است را تعیین کند.

پس از اتمام موفقیت آمیز دوره آموزشی ، به داوطلب کارت یک ستاره غواص CMAS اهدا می شود .

دوره عکاسی زیر آب

دوره آموزشی عکاسی زیر آب

 ظهور عکاسی دیجیتال توانایی زیادی برای عکاسی و تصویربرداری زیرآب ایجاد کرد، از عکاسی تفریحی زیرآب تا عکاسی حرفه‌ای زیرآب. شما قادر خواهید بود دوربین‌ها و محفظه‌های ضد آب خود را نسبت به عکس‌ها و تصویرهایی که در نظر دارید چه به‌عنوان تفریحی و چه حرفه‌ای تهیه نمایید.

حفظه‌های ضد آب قابلیت حمل دوربین عکاسی شما به زیرآب در عمق‌های زیاد را برای شما فراهم می‌نمایند و حتی دوربین‌هایی نیز وجود دارد که بدون نیاز به محفظه‌های ضد آب مقاوم در برابر آب هستند و شما می‌توانید در عمق‌های کم از آن‌ها استفاده نمایید.شما بسته به نوع نیازتان می‌توانید دوربین ضد آب یا محفظه ضد آب برای دوربین خود را انتخاب و تهیه نمایید.

انواع دوربین‌ها و محفظه‌های ضد آب

* دوربین‌های کامپکت برای عکاسی‌های تفریحی و فیلم‌برداری زیرآب طراحی‌شده‌اند .گوشی‌های موبایل و تبلتها نیز در این سطح برای عکاسی و تصویربرداری قرار می‌گیرند.

* دوربین‌های DSLR برای افرادی که به‌طور جدی‌تر فعالیت عکاسی می‌کنند طراحی‌شده‌اند که لنزهای زیادی برای این نوع دوربین‌ها ساخته‌شده که به شما قابلیت عکاسی و تصویربرداری بهتر و حرفه‌ای‌تر را خواهند داد.

* دوربین‌های باقابلیت‌های کامل نیز برای عکاسی زیرآب طراحی‌شده‌اند که به آن‌ها دوربین‌های کامپکت سطح پیشرفته نیز می‌گویند. این نوع دوربین‌ها فاصله بین دوربین‌های کامپکت و DSLR را پر می‌کنند که مثل دوربین‌های کامپکت جمع‌وجور و قابل‌حمل آسان بوده در عین آنکه خیلی از مشخصات DSLR ها را نیز دارند .

دقت در هنگام خرید محفظه

* تنظیمات وایت بالانس منوال به شما این امکان را خواهد داد که نور واقعی‌تری برای عکس خود داشته باشید پس در هنگام خرید یک محفظه باید توجه داشته باشید هنگام استفاده از آن امکان دسترسی به منوال دوربین برای این نوع تنظیمات وجود داشته باشد. در برخی از محفظه‌های ضد آب شما تنها قادر به تنظیمات محدودی خواهید بود ولی در محفظه‌های حرفه‌ای‌تر شما قادر خواهید بود به کلیه تنظیمات دوربین در زیرآب دسترسی داشته باشد.

* فلش‌های اکسترنال زیرآب به شما امکان نور دادن بیشتر و از زاویه بهتر و مطلوب‌تری به سوژه را خواهد داد پس دقت کنید محفظه‌ای که تهیه می‌کنید امکان نصب فلش یا پروژکتور را داشته باشد.

* آداپتور واید انگل امکان استفاده لنزهای واید انگل به روی دوربین شمارا میسر خواهد کرد . بیشتر محفظه‌های دوربین‌های DSLR  از این قابلیت برخوردار می‌باشند. امروزه برای اکثر دوربین‌های کامپکت نیز از این نوع آداپتورها ساخته می‌شود و به‌راحتی قابل‌دسترسی برای شما خواهد بود .

* کارت‌های حافظه با حجم زیاد برای آنکه شما بدون نگرانی از پر شدن حافظه دوربین عکس‌ها و تصویرهای خود را ذخیره نمایید.پس در هنگام خرید یک دوربین به این نکته که دوربین قادر به ساپورت کردن یک مموری کارت حافظه با حجم بالا باشد دقت نمایید.

انتخاب دوربین و محفظه زیرآب

شما برای شروع می‌توانید با گذراندن دوره‌های آموزش عکاسی و تصویربرداری زیرآب با دوربین‌ها و تجهیزات مناسب آشنا شده و پس‌ازآن دوربین مناسب خود را تهیه نمایید.یا از فروشندگان و مربیان باتجربه در این رشته مشاوره نمایید.

1- از خود سؤال کنید که از چه موضوعاتی و به چه منظوری می‌خواهید زیرآب عکاسی نمایید این در انتخاب دوربین مناسب به شما کمک خواهد کرد.

2- اگر در حال حاضر دوربین عکاسی مناسبی دارید می‌توانید محفظه مشخص‌شده برای دوربین خود را تهیه نمایید البته دقت نمایید شرکت‌های تولیدکننده محفظه برای دوربین‌های عکاسی و تصویربرداری تنها برای تعداد محدودی از دوربین‌های ساخته‌شده اقدام به ساخت محفظه می‌نمایند و این به دلیل قابلیت‌های دوربین‌ها و مناسب بودن طراحی و امکانات این نوع دوربین‌ها برای کار زیرآب است.پس قبل از خرید یک دوربین حتماً از وجود محفظه ضد آب آن مطلع شوید.

3- به همه مشخصات ازجمله سایز و کیفیت تصویری که در نظر دارید فکر کنید.برخی امکانات در دوربین‌های جدید همه نیاز شمارا پوشش خواهند داد .

4- از سازگاری سیستم دوربین خود با کامپیوتر و یا سیستمی که می‌خواهید با آن کارکنید مطمئن شوید.

محافظت از دوربین و محفظه ضد آب

* از کیس ها و محافظ‌های ابری برای نگهداری از دوربین و محفظه ضد آب آن در هنگام سفر و روی قایق‌های غواصی استفاده نمایید

* هنگام قرار دادن دوربین در محفظه ضد آب از گریس‌های سیلیکونی روی اورینگ ها استفاده نمایید این کار به سیل شدن درب محفظه دوربین شما کمک خواهد کرد

* در هنگام قرار دادن دوربین داخل محفظه دقت نمایید این کار در جای خشک و با رطوبت کم و عاری از گردوخاک صورت پذیرد . هر نوع رطوبت باعث بخار کردن لنز محفظه شما از داخل شده و وجود پورز و مو روی اورینگ شما باعث لیک دادن و نفوذ آب خواهد شد. پس در هنگام بستن و آماده‌سازی محفظه به این نکات دقت نمایید.

* سعی کنید تا بعد از انجام برنامه غواصی و شستشو و خشک‌کردن محفظه درب محفظه را باز نکنید و درصورتی‌که مجبور به باز کردن محفظه شدید حتماً از عدم بخار روی لنز محفظه و دوربین مطمئن شوید. این مشکل در مناطق شرجی بسیار برای شما مشکل‌ساز خواهد بود.

* از کاورهای پورت لنز قبل و بعد از غواصی استفاده نمایید برای جلوگیری از ایجاد خط و خش روی لنز دوربین و محفظه ضد آب آن و در هنگام جاگذاری دوربین در محفظه مطمئن شوید محافظ لنز دوربین را برداشته‌اید

* بعد از غواصی محفظه ضد آب دوربین خود را داخل یک ظرف آب شیرین تمیز آب‌کشی و برای مدتی غوطه‌ور نمایید این کار باعث نمک‌زدایی از تمام قسمت‌های محفظه شده و به دوام و عمر بیشتر محفظه شما کمک بسیاری خواهد کرد

* بعد از شستن محفظه آن را به‌دقت خشک نمایید و آن را باز نکنید تا آب و رطوبت به داخل آن نفوذ نکند

* دوربین و تجهیزات خود را در جای خنک و خشک نگهدارید و از نور مستقیم آفتاب دور نگاه‌دارید و وقتی از محفظه زیرآب برای مدت طولانی استفاده نمی‌کنید اورینگ های بزرگ را از آن جدا نمایید ، باتری را از دوربین خود خارج کنید، درصورتی‌که محفظه شما مجهز به کیت هشداردهنده وجود رطوبت هست می‌توانید باتری آن را نیز جدا نمایید

* یک کیف کوچک شامل وسایل تنظیف و گیریس سیلیکون همیشه همراه خود داشته باشید

 • منبع: iranmarina.com