کدهای کوتاه

کدهای کوتاه ایزوتوپ

شما می توانید از ایزوتوپ با نشان پورتو فیلتر مرتب سازی بر، پورتو مرتب سازی بر فیلتر، پورتو مرتب سازی بر کانتینر، پورتو مرتب سازی بر مورد کدهای کوتاه.

صفحه اصلی 1

اسلایدر با ناوبری در چپ
حداکثر عرض صفحه: 1170px
شعاع حاشیه – فعال

صفحه اصلی 2

اسلایدر با ناوبری سفارشی در چپ
حداکثر عرض صفحه: 1170px
شعاع حاشیه – فعال

صفحه اصلی 3

اسلایدر تمام صفحه
حداکثر عرض صفحه: 1170px
شعاع حاشیه – فعال

صفحه اصلی 4

اسلایدر تمام صفحه
حداکثر عرض: 1170px
شعاع حاشیه – فعال

صفحه اصلی 5

جعبه ای با اسلایدر
حداکثر عرض صفحه: 1024px
شعاع حاشیه – غیر فعال

صفحه اصلی 6

اسلایدر تمام صفحه
حداکثر عرض صفحه: عریض
شعاع حاشیه – غیر فعال

صفحه اصلی 7

بنر مشبک 1
حداکثر عرض صفحه: 1170px
شعاع حاشیه – غیر فعال

صفحه اصلی 8

جعبه ای با اسلایدر
حداکثر عرض صفحه: 1170px
شعاع حاشیه – غیر فعال

صفحه اصلی 9

مونی پایین رونده
حداکثر عرض صفحه: 1024px
شعاع حاشیه – غیر فعال

صفحه اصلی 10

اسلایدر تمام صفحه
حداکثر عرض صفحه: عریض
ناوبری در چپ

صفحه اصلی 11

اسلایدر تمام صفحه
حداکثر عرض صفحه: 1170px
نوع هدر 10

صفحه اصلی 12

اسلایدر تمام صفحه
حداکثر عرض صفحه: 1170px
نوع هدر 11

صفحه اصلی 13

اسلایدر تمام صفحه
حداکثر عرض صفحه: 1170px
نوع هدر 12

صفحه اصلی 14

اسلایدر تمام صفحه
حداکثر عرض صفحه: 1170px
نوع هدر 13

صفحه اصلی 15

اسلایدر تمام صفحه
حداکثر عرض صفحه: 1170px
نوع هدر 10

صفحه اصلی تک صفحه

اسلایدر تمام صفحه
حداکثر عرض صفحه: 1170px
نوع هدر 11

صفحه اصلی 16

اسلایدر تمام صفحه
حداکثر عرض صفحه: 1170px
نوع هدر 10

صفحه اصلی 17

اسلایدر تمام صفحه
حداکثر عرض صفحه: 1170px
نوع هدر 14

صفحه اصلی 18

اسلایدر تمام صفحه
حداکثر عرض صفحه: 1170px
نوع هدر 10

صفحه اصلی 19

اسلایدر تمام صفحه
حداکثر عرض صفحه: 1170px
نوع هدر 15

صفحه اصلی 20

اسلایدر تمام صفحه
حداکثر عرض صفحه: 1170px
نوع هدر 16

صفحه اصلی 21

اسلایدر تمام صفحه
حداکثر عرض صفحه: 1170px
نوع هدر 16

صفحه اصلی 22

اسلایدر تمام صفحه
حداکثر عرض صفحه: 1170px
نوع هدر 16

صفحه اصلی راست چین 4

اسلایدر تمام صفحه
حداکثر عرض صفحه: 1170px
شعاع حاشیه – فعال