FAQs - گواهینامه من از کجا صادر می‌شود و کی به دستم خواهد رسید؟

گواهینامه شما پس از ارسال مدارک موردنیاز ، بازنگری و ارزشیابی کیفی از انجمن مربیان حرفه‌ای غواصی CMAS صادر و حداکثر 60 روز پس از صدور گواهینامه  به دست شما خواهد رسید . گواهینامه‌ها برحسب کشوری که دوره در آن برگزارشده است از سوی سرویس منطقه‌ای آن ناحیه جغرافیائی صادر می‌گردد کشور ما ایران در منطقه خاورمیانه قرارگرفته است و گواهینامه‌های ما از دفتر سرویس منطقه ای EMEA  که پوشش مناطق  اروپا ، آفریقا و خاورمیانه را شامل می شود صادر می‌گردد. همچنین پس از پایان دوره گواهینامه موقت به صورت آنلاین با اعتبار 90 روزبه شما داده می‌شود.