FAQs - آیا تبدیل مدارک دیگر سازمان‌های آموزش‌دهنده به یکدیگر امکان‌پذیر است؟ و چگونه؟

انجمن مربیان حرفه‌ای غواصی از کلیه اشخاص غواص باتجربه قبلی استقبال می‌نماید . اما قبل از اقدام به هرگونه فعالیت غواصی می‌بایست 1- اعتبار مدارک موجود 2- ارزشیابی آموزشی، محرز گردد.به‌این‌ترتیب که شما در صورت در دست داشتن گواهینامه غواصی و دفترچه ثبت غوص از سازمان‌های آموزشی دیگر می‌توانید جهت انجام ارزیابی اولیه به ما مراجعه نموده و در صورت موفقیت در آزمون ارزیابی آموزشی مفتخر به شرکت در دوره‌های بالاتر در سیستم آموزشی CMAS  گردید.