• دوره های آموزش شنا
  • دوره های آموزش غواصی
  • دوره های آموزش نجات غریق
  • دوره های آموزش امداد
  • صدور گواهینامه های معتبر جهانی